page_banner

MSDS

Fișă cu date de securitate chimică

SECȚIUNEA 1 IDENTIFICARE

Numele produsului:Compus monopersulfat de potasiu

Alt nume:Peroximonosulfat de potasiu.

Utilizarea produsului:Dezinfectanți și amelioratori ai calității apei pentru spitale, gospodării, zootehnie și acvacultură, dezinfectanți pentru îmbunătățirea și refacerea solului / agricultură, preoxidare, dezinfectare și epurare a apei de la robinet / tratarea apei piscinelor și spa, microgravante pentru industria electronică, curățarea lemnului / industria hârtiei / industria alimentară / tratament anti-contracție al părului de oaie, cosmetice și chimicale de zi cu zi.

Numele furnizorului:HEBEI NATAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

Adresa furnizorului:No.6, Chemical North Road, Circular Chemical Industrial District, Shijiazhuang, Hebei, China.

Cod poștal: 052160

Telefon/fax de contact:+86 0311 -82978611/0311 -67093060

Număr de telefon de urgență: +86 0311 -82978611

SECȚIUNEA 2 IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Clasificarea substanței sau a amestecului

Toxicitate acută (dermică) Categoria 5 Corodarea/iritarea pielii Categoria IB, Leziuni oculare grave/Iritarea ochilor Categoria 1, Toxicitate specifică pentru organele țintă (expunere unică) Categoria 3 (iritarea căilor respiratorii) .

Elemente de etichetă GHS, inclusiv fraze de precauție

22222

Cuvant de semnal:Pericol.

Fraza(e) de pericol: Nociv dacă este înghițit sau inhalat. Poate fi dăunător în contact cu pielea. Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Fraza(e) de precauție:

Prevenire: Păstrați recipientul bine închis. Nu respirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/sprayul. Spălați bine după înmânare. Nu mâncați, beți și nu fumați când utilizați acest produs. Utilizați numai în aer liber sau într-o zonă bine ventilată. Evitați eliberarea în mediu. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față.

Raspuns: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. Nu provocați voma. Obțineți imediat ajutor medical de urgență. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Scoateți imediat toate hainele contaminate. Clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Obțineți imediat ajutor medical de urgență. ÎN CAZ DE INHALARE: Scoateți persoana la aer curat și păstrați-l confortabil pentru respirație. Obțineți imediat ajutor medical de urgență. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți imediat cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de făcut. Continuați clătirea. Obțineți imediat ajutor medical de urgență. Obțineți ajutor medical de urgență dacă vă simțiți rău. Colectați scurgerile.

Depozitare: Păstrați recipientul bine închis. Magazin închis.

Eliminare:Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

SECȚIUNEA 3 COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND INGREDIENTE

Nume chimic CAS Nr.

EC nr.

Concentraţie
Monopersulfat de potasiu 70693-62-8

233-187-4

43-48%

Sulfat de potasiu

7778-80-5

231-915-5

25-30%

Bisulfat de potasiu

7646-93-7

231-594-1

24-28%

Oxid de magneziu 1309-48-4

215-171-9

1-2%

 

SECȚIUNEA 4 MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Descrierea măsurilor de prim ajutor necesare

Dacă este inhalat: Dacă este inspirat, mutați persoana în aer curat. Păstrați tractul respirator neobstrucționat. Dacă dificultăți de respirație, administrați oxigen.

În cazul contactului cu pielea: Scoateți imediat toate hainele contaminate, clătiți bine cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Obțineți imediat asistență medicală.

În cazul contactului cu ochii: Ridicați imediat pleoapele, clătiți bine cu apă din abundență timp de cel puțin 15 minute. Obțineți imediat asistență medicală.

Dacă este înghițită: Clătiți gura. Nu provocați voma. Obțineți imediat asistență medicală.

Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:/

Indicații privind asistența medicală imediată și tratamentul special necesar:/

SECȚIUNEA 5 MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR

Mijloace de stingere adecvate:Folosiți nisip pentru dispariție.

Pericole speciale cauzate de substanța chimică:Focul ambiental poate elibera vapori periculoși.

Acțiuni speciale de protecție pentru pompieri: Pompierii trebuie să poarte aparat de respirat autonom și îmbrăcăminte de protecție completă. Evacuați tot personalul neesențial. Utilizați apă pulverizată pentru a răci recipientele nedeschise.

SECȚIUNEA 6 MĂSURI ÎN CAS DE DISPERSIERE ACCIDENTALĂ

Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență: Nu respirați vaporii, aerosolii. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați îmbrăcăminte de protecție rezistente la acido-baze, mănuși de protecție rezistente la acid-bază, ochelari de protecție și mască de gaz.

Precauții de mediu: Preveniți scurgerile sau scurgerile ulterioare dacă puteți face acest lucru în siguranță. Nu lăsați produsul să intre în canalizare.

Metode și materiale pentru izolarea și curățarea: Evacuați personalul în zone sigure și, în mod izolat, acces restricționat. Personalul de intervenție în situații de urgență poartă mască de praf cu filtru autoamorsat, poartă îmbrăcăminte de protecție rezistentă la acizi și alcali. Nu intrați în contact direct cu scurgerea. VERSĂRĂRI MINORI: Se absoarbe cu nisip, var uscat sau sodiu. Se poate spala si cu multa apa, iar apa de spalare se dilueaza si se pune in sistemul de canalizare. VERSĂRILE MAJORE: Construiți un drum sau un azil de șanț. Acoperire cu spumă, dezastre reduse de vapori. Utilizați pompa de prevenire a exploziilor pentru a transfera scurgerile către cisterne sau colectorul exclusiv, reciclarea sau transportată la locurile de eliminare a deșeurilor.

SECȚIUNEA 7 MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

Precauții pentru manipularea în siguranță: Operatorii trebuie să primească o pregătire specială, să respecte cu strictețe procedurile de operare. Sugerați operatorilor să poarte mască de gaz cu filtru autoamorsat, protecție pentru ochi, îmbrăcăminte de protecție rezistentă la acizi și alcali, mănuși de protecție rezistente la acizi și alcali. Evitați contactul cu ochii, pielea și îmbrăcămintea. Păstrați aerul înconjurător să curgă în timpul funcționării Păstrați recipientele închise atunci când nu sunt utilizate. Evitați contactul cu alcalii, pulberile metalice active și produsele din sticlă. Furnizați echipament adecvat de incendiu și echipament de tratament de urgență.

Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv orice incompatibilități: A se pastra in loc uscat, bine ventilat. A se pastra la mai putin de 30°C. Păstrați recipientul bine închis. Manipularea cu blandete. A se păstra departe de alcalii, pulberi metalice active și produse din sticlă. Zona de depozitare trebuie să fie echipată cu echipament de tratare de urgență și recipient de colectare adecvat pentru scurgeri.

SECȚIUNEA 8 CONTROLUL EXPUNERII/PROTECȚIE PERSONALĂ

Parametri de control:/

Controale tehnice adecvate: Funcționare etanșă, ventilație locală. Asigurați dușuri de siguranță și stație de spălare a ochilor lângă locul de muncă.

Echipament individual de protecție:

Protecția ochilor/feței:Ochelari de protecție cu ecrane laterale și mască de gaz.

Protecția mâinilor:Purtați mănuși de cauciuc rezistente la acizi și alcalii.

Protecția pielii și a corpului: Purtați încălțăminte de siguranță sau cizme de gumă de siguranță, de ex. Cauciuc. Purtați îmbrăcăminte de protecție rezistentă la acizi și alcaline din cauciuc.

Protecție respiratorie: Posibila expunere la vapori ar trebui să poarte mască de gaz cu filtru autoamorsat. Salvare sau evacuare de urgență, se recomandă purtarea aparatelor respiratorii de aer.

SECȚIUNEA 9 PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

Stare fizica: Pudra
Culoare: alb
miros: /
Punct de topire/punct de îngheț: /
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: /
Inflamabilitate: /
Limita inferioară și superioară de explozie/limită de inflamabilitate: /
Punct de aprindere: /
Temperatură de autoaprindere: /
Temperatura de descompunere: /
pH: 2,0-2,4 (soluție apoasă 10 g/L); 1,7-2,2 (30 g/L soluție apoasă)
Vâscozitatea cinematică: /
Solubilitate: 290 g/L (20°C solubilitate în apă)
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoare log): /
Presiunea de vapori: /
Densitatea și/sau densitatea relativă: /
Densitatea relativă a vaporilor: /
Caracteristicile particulelor: /

 

SECȚIUNEA 10 STABILITATE ȘI REACTIVITATE

Reactivitate:/

Stabilitate chimica:Stabil la temperatura camerei la presiune normală.

Posibilitatea de reacții periculoase:Reacții violente posibile cu: Baze substanțe combustibile

Conditii de evitat:Căldură.

Materiale incompatibile:Alcali, material combustibil.

Produși de descompunere periculoși:Oxid de sulf, oxid de potasiu

 

SECȚIUNEA 11 INFORMAȚII TOXICOLOGICE

Efecte acute asupra sănătății:DL50: 500 mg/kg (șobolan, oral)

Efecte cronice asupra sănătății:/

Măsuri numerice ale toxicității (cum ar fi estimări ale toxicității acute):Nici o informatie disponibila.

SECȚIUNEA 12 INFORMAȚII ECOLOGICE

Toxicitate:/

Persistență și degradabilitate:/

Potential bioacumulativ:/

Mobilitatea în sol:/

Alte efecte adverse:/

SECȚIUNEA 13 CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

Metode de eliminare: În conformitate cu departamentul local de protecție a mediului în conformitate cu eliminarea containerelor de produs, ambalajelor deșeurilor și reziduurilor. Consultați o propunere de companie profesională de eliminare a deșeurilor. Decontaminați recipientele goale. Transporturile de deșeuri trebuie să fie ambalate în siguranță, etichetate corespunzător și documentate.

SECȚIUNEA 14 INFORMAȚII DE TRANSPORT

UN number:ȘI 3260.

Denumirea ONU de expediere:SOLID COROZIV, ACID, ANORGANIC, NR

Clasa(e) de pericol pentru transport:8.

Grupa de ambalare: II.

Precauții speciale pentru utilizator:/

SECȚIUNEA 15 INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Reguli: Toți utilizatorii trebuie să respecte reglementările sau standardele privind siguranța producerii, utilizării, depozitării, transportului, încărcării și descărcarii substanțelor chimice periculoase în țara noastră.

Reglementări privind managementul siguranței substanțelor chimice periculoase (Reviziunea din 2013)

Regulamente privind utilizarea în siguranță a substanțelor chimice la locul de muncă ([1996] Departamentul Muncii a emis nr. 423)

Regula generală pentru clasificarea și comunicarea pericolelor substanțelor chimice (GB 13690-2009)

Lista mărfurilor periculoase (GB 12268-2012)

Clasificarea și codul mărfurilor periculoase (GB 6944-2012)

Principiul clasificării grupurilor de ambalaje de transport de mărfuri periculoase (GB/T15098-2008)

Limite de expunere profesională pentru agenți periculoși la locul de muncă Agenți chimic periculoși (GBZ 2.1 - 2019)

Fisa cu date de securitate pentru produse chimice-Continut si ordinea sectiunilor (GB/T 16483-2008)

Reguli de clasificare și etichetare a substanțelor chimice - Partea 18: Toxicitate acută (GB 30000.18 - 2013)

Reguli de clasificare și etichetare a substanțelor chimice - Partea 19: Coroziunea / iritația pielii (GB 30000.19 - 2013)

Reguli pentru clasificarea și etichetarea substanțelor chimice - Partea 20: Leziuni oculare grave/iritare oculară (GB 30000.20 - 2013)

Reguli de clasificare și etichetare a substanțelor chimice - Partea 25: Expunere unică privind toxicitatea unui organ țintă specific (GB 30000.25 -2013)

Reguli de clasificare și etichetare a substanțelor chimice - Partea 28: Periculoase pentru mediul acvatic (GB 30000.28-2013)

 

SECȚIUNEA 16 ALTE INFORMAȚII

Alte informații: FDS este pregătită în conformitate cu cerințele Sistemului armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice (GHS) (Rev.8, 2019 Edition) și GB/T 16483-2008. Informațiile de mai sus sunt considerate a fi corecte și reprezintă cele mai bune informații disponibile în prezent. Cu toate acestea, nu oferim nicio garanție privind capacitatea comerciantului sau orice altă garanție, expresă sau implicită, cu privire la astfel de informații și nu ne asumăm nicio răspundere care rezultă din utilizarea lor. Utilizatorii ar trebui să facă propriile investigații pentru a determina adecvarea informațiilor pentru scopul lor particular. În nici un caz nu vom fi răspunzători pentru orice pretenții, pierderi sau daune ale oricărei terțe părți sau pentru profituri pierdute sau orice daune speciale, indirecte, incidentale, consecutive sau exemplare, totuși, care decurg din utilizarea informațiilor de mai sus. Datele FDS sunt doar pentru referință, nu reprezentative pentru specificațiile produselor.